Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych prelegentów i uczestników Szczytu Ekologicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), informujemy, że:

    1. Administrator danych
     Administratorem danych przekazanych przez Państwa w związku ze zgłoszeniem udziału w Wydarzeniu, organizowanym przez 2 Event Sp. z o.o. (dalej „Wydarzenie”) jest 2 Event Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Traugutta 129, 71-300 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina pod nr KRS 0000510483 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: darek@2event.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

     

    1. Inspektor ochrony danych

    Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: darek@2event.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

     

    1. Cele i podstawy przetwarzania
     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

    1) rekrutacji prelegentów, rejestracji na Wydarzenie oraz kontaktu z prelegentami i uczestnikami Wydarzenia w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    2) zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas Wydarzenia związanych z prowadzeniem listy uczestników i prelegentów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    3) nawiązania kontaktu z prelegentami i uczestnikami Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku kontakt z uczestnikami Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    4) prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą prelegentów i uczestników Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     

    1. Odbiorcy danych
     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    2. Okres przechowywania danych
     Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

    1) przez okres 30 dni od dnia zakończenia Wydarzenia lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia;

    2) w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;

    3) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

    1. Prawa osób, których dane dotyczą
     W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO.
     Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie – zgodnie z art. 21 RODO.
    2. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
     Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu. 
    3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

    W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.